7 câu Kinh Thánh về người lãnh đạo

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam – “Nhưng giữa các con thì không phải vậy. Trái lại, ai muốn làm lớn trong các con thì phải làm đầy tớ, còn ai muốn đứng đầu trong các con thì phải làm nô lệ cho mọi người. Vì Con Người đã đến không phải để được…

10 câu Kinh Thánh đem lại sự khích lệ

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam – Kinh Thánh có rất nhiều câu khích lệ mà việc đọc và nhớ được thật là một phước hạnh. Dưới đây là 10 câu Kinh Thánh yêu thích của tôi từ cả sách Cựu Ước và Tân Ước, đem lại sự khích lệ, hi vọng, an…

15 câu Kinh Thánh tuyệt vời từ Phúc Âm

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam – Bốn sách Phúc Âm là những sách đặc biệt trong Kinh Thánh. Đương nhiên nó không quan trọng hơn hay kém quan trọng hơn các sách khác, nhưng nó đặc biệt bởi trước giả là những người biết Chúa Giê-xu cách cá nhân. Những sách này…

red fireworks

Những câu Kinh Thánh cho năm mới

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam – Được sự cho phép sử dụng ý tưởng nội dung từ tổ chức Salem Web Network, Ban truyền thông Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam xin phép chia sẻ cùng Quý vị & các bạn danh sách những câu gốc được phân loại theo…

brown lion on green grass field

Những câu Kinh Thánh nói về Sức mạnh

Được sự cho phép sử dụng ý tưởng nội dung từ tổ chức Salem Web Network, Ban truyền thông Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam xin phép chia sẻ cùng Quý vị & các bạn danh sách những câu gốc được phân loại theo chủ đề trong Kinh Thánh (Bản dịch hiệu đính…