7 câu Kinh Thánh về người lãnh đạo

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam – “Nhưng giữa các con thì không phải vậy. Trái lại, ai muốn làm lớn trong các con thì phải làm đầy tớ, còn ai muốn đứng đầu trong các con thì phải làm nô lệ cho mọi người. Vì Con Người đã đến không phải để được…