Mỗi người nên quyên góp tùy theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hoặc do ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu mến người dâng hiến một cách vui lòng

II Cô-rinh-tô 9:7

Chúng ta phải dâng hiến cho Chúa vì:

1/ Mạng lệnh của Chúa:
Xuyên suốt từ Cựu ước đến Tân ước, luật pháp của Chúa muốn các con cái của Ngài đều phải dâng hiến.

“Hãy đem tất cả phần mười vào kho để có lương thực trong nhà Ta. Và từ nay, hãy lấy điều nầy mà thử Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem Ta có mở các cửa sổ trên trời cho các con, và đổ phước xuống cho các con đến nỗi không chỗ chứa chăng!” – Ma-la-chi 3:10

“Hãy lấy tài sản và hoa lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va.” – Châm ngôn 3:9

Trong thời Tân ước, chính Chúa Giê-xu cũng khẳng định rằng Chúa đến để làm trọn luật pháp chứ không phải để hủy phá luật pháp. Vì thế, luật pháp về sự dâng hiến vẫn phải giữ trung tín.

“Đừng tưởng Ta đến để bãi bỏ luật pháp hay lời tiên tri; Ta đến, không phải để bãi bỏ nhưng để hoàn tất. Vì thật, Ta bảo các con, trước khi trời đất qua đi thì một chấm, một nét trong luật pháp cũng không thể qua đi được, cho đến lúc mọi sự được hoàn tất.” – Ma-thi-ơ 5: 17-18

2/ Thể hiện tấm lòng biết ơn Chúa, yêu Chúa:
Chúa yêu chúng ta đến nỗi không tiếc mạng sống mình để chuộc tội lỗi cho chúng ta. Chúng ta cũng phải dâng hiến để đáp lại một phần nào tấm lòng chúng ta biết ơn Ngài và yêu Ngài một cách cụ thể.

“Hỡi các con bé nhỏ, chớ yêu thương bằng lời nói và miệng lưỡi, mà phải yêu bằng việc làm và sự chân thật.” – I Giăng 3:18

“Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đang túng thiếu mà chẳng động lòng thương thì làm thế nào tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong người ấy được? ” – I Giăng 3:17

3/ Góp phần xây dựng và phát triển Hội thánh:
Hội Thánh muốn duy trì và phát triển, phải cần nhiều nhu cầu từ thuộc linh đến thuộc thể. Việc dâng hiến tài chính rời rộng rất cần thiết để mở mang Vương quốc Chúa.

“Tất cả con dân Y-sơ-ra-ên, cả nam lẫn nữ, ai được thúc giục muốn dâng bất cứ thứ gì vào các công việc mà Đức Giê-hô-va đã truyền phán qua Môi-se, đều đã tự nguyện đem dâng lên Đức Giê-hô-va.” – Xuất Ai Cập Ký 35: 29

1/ Dâng 1/10:
Đây là nghĩa vụ căn bản cần thiết của mỗi con cái Chúa (kể cả những người hầu việc Chúa) phải dâng 1/10 tiền lương hoặc 1/10 lợi tức của mình trong mọi công việc làm ăn, vào quỹ Hội thánh để làm trọn luật pháp của Chúa và để được thịnh vượng.

“Hãy đem tất cả phần mười vào kho để có lương thực trong nhà Ta. Và từ nay, hãy lấy điều nầy mà thử Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem Ta có mở các cửa sổ trên trời cho các con, và đổ phước xuống cho các con đến nỗi không chỗ chứa chăng! ” – Ma-la-chi 3:10

“Mỗi năm anh em phải để riêng một phần mười tất cả sản phẩm từ hạt giống được gieo trong đồng ruộng sinh ra.” – Phục truyền luật lệ ký 14:22

2/ Lạc hiến:
Ngoài nghĩa vụ dâng hiến 1/10, mỗi con cái Chúa còn nên dâng thêm các khoản lạc hiến khác, tùy theo khả năng, tấm lòng, một cách tình nguyện, không bắt buộc để hỗ trợ truyền giáo và giúp đỡ những người nghèo khổ, hoạn nạn, xây dựng nhà thờ v.v…

“Các môn đồ quyết định mỗi người tùy khả năng, gửi quà cứu trợ cho các anh em đang sống tại Giu-đê.” – Công vụ các sứ đồ 11:29

“Mỗi người nên quyên góp tùy theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hoặc do ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu mến người dâng hiến một cách vui lòng.” – II Cô-rinh-tô. 9:7

Chúng ta dâng hiến với động cơ là vì Chúa nên khi dâng chúng ta phải có thái độ đẹp lòng Chúa.

1/ Dâng cách kín đáo, không khoe khoang, lấy danh, kể công:

“Nhưng khi con làm việc từ thiện, đừng cho tay trái biết tay phải làm gì để việc từ thiện của con được kín đáo; và Cha con, Đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ ban thưởng cho con.” – Ma-thi-ơ 6:3-4

2/ Dâng cách khiêm nhường:
“Vì thế, không ai trong các tín hữu thiếu thốn, vì những người có ruộng đất hay nhà cửa đều bán đi, đem số tiền bán được đặt dưới chân các sứ đồ; rồi tiền ấy được phân phát tùy theo nhu cầu của mỗi người” – Công vụ 4:34-35

3/ Dâng cách vui lòng:
“Dân chúng vui mừng về điều mình đã tự nguyện và hết lòng dâng hiến cho Đức Giê-hô-va. Vua Đa-vít cũng rất vui mừng.” – I Sử ký 29:9

“Anh em hãy sẵn lòng giúp đỡ họ, đừng làm cách miễn cưỡng, vì nhờ vậy mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em sẽ ban phước cho mọi công việc của anh em và mọi công trình mà tay anh em thực hiện.” – Phục truyền luật lệ ký 15:10

Nếu chúng ta trung tín trong sự dâng hiến, Chúa là Đấng thành tín sẽ ban cho chúng ta nhiều lời hứa tốt lành.

1/ Được Chúa ban phước:
Ban cho thì có phước hơn nhận lãnh: người dâng hiến sẽ được Chúa ban phước nhiều hơn người nhận lãnh.

“Tôi đã từng chỉ dạy cho anh em trong mọi việc rằng chúng ta phải cần cù làm việc như thế để giúp đỡ những người đau yếu, và nhớ lại lời chính Chúa là Đức Chúa Jêsus đã phán: ‘Ban cho có phước hơn nhận lãnh.’” – Công vụ các sứ đồ 20:35

“Hãy đem tất cả phần mười vào kho để có lương thực trong nhà Ta. Và từ nay, hãy lấy điều nầy mà thử Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem Ta có mở các cửa sổ trên trời cho các con, và đổ phước xuống cho các con đến nỗi không chỗ chứa chăng! Vì các con, Ta sẽ ngăn cấm các vật cắn phá hoa quả của đất đai các con; và không để cây nho ngoài đồng của các con rụng trái trước mùa nữa đâu.” Đức Giê-hô-va phán vậy. “Mọi nước sẽ cho các con là có phước, vì đất nước các con sẽ là đất nước được vui thích.” Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” – Ma-la-chi 3:10-12

Chúa sẽ ban phước cho mọi công việc của tay chúng ta làm:

“Anh em hãy sẵn lòng giúp đỡ họ, đừng làm cách miễn cưỡng, vì nhờ vậy mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em sẽ ban phước cho mọi công việc của anh em và mọi công trình mà tay anh em thực hiện.” – Phục truyền luật lệ ký 15:10

2/ Được Chúa ban thịnh vượng, giàu có:
Hãy dâng trước, Chúa sẽ cho lại dư dật: muốn thịnh vượng, phải dâng hiến rộng rãi cho Chúa trước.

“Hãy lấy tài sản và hoa lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va; Như thế, nhà kho của con sẽ đầy lúa mì, và hầm ép rượu của con sẽ tràn rượu mới.” – Châm ngôn 3: 9-10

Một em bé trai dám dâng 5 cái bánh và 2 con cá cho Chúa Giê-xu; sau đó, Chúa đã làm phép lạ, hóa bánh ăn dư dật cho 5 nghìn người, không kể đàn bà và con trẻ (còn dư 12 giỏ đầy)

“Có một cậu bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng đông người như thế nầy thì ngần ấy có thấm vào đâu?” Đức Chúa Jêsus bảo: “Hãy truyền cho mọi người ngồi xuống.” Chỗ nầy có nhiều cỏ. Vậy dân chúng ngồi xuống, số lượng ước chừng năm nghìn. Đức Chúa Jêsus cầm bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người đã ngồi, cá cũng được phân phát như vậy, ai muốn bao nhiêu tùy ý. Khi họ ăn đã no, Ngài bảo các môn đồ: “Hãy thu nhặt lại những miếng bánh thừa để không bị mất chút nào.” Vậy, họ thu nhặt hết những miếng vụn của năm chiếc bánh lúa mạch mà người ta ăn còn thừa, chứa đầy mười hai giỏ.” – Giăng 6:9-13

Dâng nhiều được nhiều, dâng ít được ít: đây là luật gieo, gặt công bình của Chúa .

“Hãy nhớ rằng: Ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. ” – II Cô-rinh-tô 9:6