happy man standing on the beach

Vui mừng khi Chúa sử dụng người khác

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam – “Lạy Đức Giê-hô-va, vì lòng nhân từ và đức thành tín của Ngài, Nguyện vinh quang không thuộc về chúng con, không thuộc về chúng con, nhưng đáng thuộc về danh Ngài!” (Thi Thiên 115:1) Tôi có một người bạn tên Tom, người đã ở trong…

15 câu Kinh Thánh tuyệt vời từ Phúc Âm

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam – Bốn sách Phúc Âm là những sách đặc biệt trong Kinh Thánh. Đương nhiên nó không quan trọng hơn hay kém quan trọng hơn các sách khác, nhưng nó đặc biệt bởi trước giả là những người biết Chúa Giê-xu cách cá nhân. Những sách này…