HTTL Giao ước Việt Nam – Điểm Thanh Xuân chuẩn bị Giáng Sinh với những hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng.

VECC – Lễ Giáng Sinh năm nay, HTTL Giao ước Việt Nam – Điểm Thanh Xuân đã chuẩn bị 120 suất quà cho người có hoàn cảnh đặc biệt, những người đơn chiếc. Mùa Giáng Sinh năm nay CHÚA muốn bày tỏ Ngài là Đấng Cứu Nạn cho nhiều người, với chủ đề “Đấng Cứu…

Truyền giáo ngắn hạn hiệu quả

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam – Chúng ta có thể sai phạm hay mắc lỗi, nhưng sứ điệp Phúc Âm luôn luôn đúng, Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta hoàn thành mục đích của Ngài trên chuyến đi của chúng ta. Điều quan trọng là bạn đáp ứng với sự kêu gọi của Chúa rằng…