Truyền giáo ngắn hạn hiệu quả

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam – Chúng ta có thể sai phạm hay mắc lỗi, nhưng sứ điệp Phúc Âm luôn luôn đúng, Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta hoàn thành mục đích của Ngài trên chuyến đi của chúng ta. Điều quan trọng là bạn đáp ứng với sự kêu gọi của Chúa rằng…