Nền tảng cho đời sống

Học hỏi về đời sống đức tin cơ đốc. Tìm hiểu những gì Kinh Thánh chép về Chúa Giê-xu, các thiên sứ, hội thánh, hôn nhân và những điều khác nữa.