Đức tin và quyền năng Đức Chúa Trời

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam – Năng quyền Chúa tuyệt vời dù Ngài có đang thực hiện phép lạ hay không. Bởi vậy khi chúng ta phải tranh chiến với đức tin của mình, hoặc thiếu đức tin, trong những tình huống khó khăn, hãy tin rằng Chúa có thể, dù qua phép…