16 câu danh ngôn tuyệt vời về Tân Ước

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam – Tân Ước là một phần của Lời Chúa và nó cũng quan trọng như Cựu Ước. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta vui mừng trong Tân Ước vì nó phác họa cuộc đời Chúa Giê-xu, Hội Thánh đầu tiên và minh họa cách chúng ta là con cái Chúa…