Bạn được tạo dựng để biết Chúa một cách cá nhân - để có mối quan hệ với Ngài, thông qua Con duy nhất của Ngài, là Chúa Giê-xu