15 câu Kinh Thánh tuyệt vời từ Phúc Âm

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam – Bốn sách Phúc Âm là những sách đặc biệt trong Kinh Thánh. Đương nhiên nó không quan trọng hơn hay kém quan trọng hơn các sách khác, nhưng nó đặc biệt bởi trước giả là những người biết Chúa Giê-xu cách cá nhân. Những sách này…