book on top of table and body of water

Những câu gốc Kinh Thánh được dùng nhiều nhất

VECC – Bức thư Tân ước Phi-líp được viết bởi môn đồ Phao-lô đã bao gồm 3 trong số 10 đoạn Kinh Thánh được đánh dấu, ghi chú và chia sẻ nhiều nhất trên ứng dụng YouVersion’s Bible vào năm 2014, dựa vào một thống kê hết năm vừa được công bố ngày hôm nay. Vị…