Mục Vụ Không Chỉ Dành Cho Ngày Chúa Nhật

VECC – Chúng ta thường dùng từ ‘mục vụ’ để mô tả con đường hầu việc Chúa của các mục sư, nhà truyền đạo và lãnh đạo giáo hội. “Mục vụ” rao giảng lời Chúa. “Mục vụ” dẫn dắt Hội thánh. “Mục vụ” giảng dạy Kinh Thánh. Nhưng Sứ đồ Phao-lô trong thư gửi tín…