Tôi có phải cầu nguyện mỗi ngày?

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam – Tôi có phải cầu nguyện mỗi ngày không? Nhiều người trong chúng ta đang phải vật lộn với một vài dạng câu hỏi như thế này trong suốt đời sống theo Chúa của mình. Nếu chúng ta hỏi trong trách nhiệm để nhận được phước lành của…