Ba cách để sống cho Chúa Cứu Thế

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam – Với một xã hội phát triển nhanh chóng khiến cho con người dường như sống nhanh hơn. Là một Cơ Đốc nhân có lẽ chúng ta đôi lúc quên mất đến mục đích mà Chúa Cứu Thế đã định cho chúng ta. Bài viết sau sẽ cho chúng ta ba cách để sống cho Chúa Cứu Thế .