95 luận đề của Tiến sĩ Martin Luther

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam – Martin Luther đã đóng góp một vai trò lớn trong cuộc cải chánh Tin Lành vào thế kỷ thứ 16. Ông cũng góp phần trong việc dịch Kinh Thánh sang tiếng Đức để cho nhiều người được tiếp cận với lời Chúa hơn. Kể từ đó,…