Cropped image of people holding hands and praying

Cầu nguyện con trở về

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam – Cha của chúng ta trên thiên đàng yêu thích việc nhận lấy những đời sống dường như vô vọng, giống như tôi đã từng, và bày tỏ chính mình Ngài đầy lòng thương xót và quyền năng. Hãy ban cho con bạn món quà của lời cầu…