CHỦ ĐỀ: ÂN ĐIỂN & VINH HIỂN

Năm nguyên tắc thêm linh lực để sống trong Nước Trời

Thời gian: ngày 3 & 4 tháng 9 năm 2021

Giới thiệu IDMC

Phiên 1

Câu hỏi suy ngẫm

1. Bạn mô tả đời sống mình ở trong Ân Điển và Vinh Hiển Chúa như thế nào?

2. Hãy rút ra một bài học mà bạn nhận được từ sứ điệp của Mục sư Ann?

3. Qua sứ điệp của Mục sư Ann bạn muốn thực hiện một bước gì để bắt đầu tăng trưởng? 

Phiên 2

Câu hỏi suy ngẫm

1. Bạn cảm thấy cam kết nào với lẽ thật là thách thức nhất: tra xét, làm theo hay dạy dỗ, tại sao?

2. Bạn phải làm gì để biết lời Chúa nhiều hơn?

3. Nếu bạn là ông Môi-se, đã được 120 tuổi, bạn sẽ nói gì với thế hệ tiếp theo?

Phiên 3

Câu hỏi suy ngẫm

1. Theo bạn, một trong bốn điều cần chỉnh đốn trong đời sống và mục vụ của mình trong vài tuần tới là gì?

2. Bạn đang tập trú vào điều gì trong cộng đồng Cơ Đốc của mình, hướng vào trong, hướng ra ngoài hay hướng lên trên?

3. Bạn cần tăng trưởng điều gì để tập trung vào cộng đồng Cơ Đốc của mình hướng lên?

Phiên 4

Câu hỏi suy ngẫm

1. Bạn có đang sống với suy nghĩ về ngày mà Đấng Christ sắp trở lại hay không?

2. Bạn đang sống với tư cách người tiêu thụ hay người ban cho?

Phiên 5

Câu hỏi suy ngẫm

1. Bạn học được điều gì từ sứ điệp của Mục sư Edmund Chan?

2. Bạn được thêm cảm hứng để tiếp tục cuộc sống và mục vụcủa mình như thế nào?

3. Hãy chọn ra một điều mà bạn sẽ thực hiện sau hội thảo lần này?

Phiên 6

Câu hỏi suy ngẫm

1. Chúa đã dùng sứ điệp của Mục sư Edmund Chan để phán với bạn điều gì?

2. Bạn sẽ đáp ứng với Ngài như thế nào?

Phiên 7

Lời Cảm Ơn