7 câu Kinh Thánh về áp lực thế gian

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam – Phước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm. (Thi Thiên 1:1-2) Dưới đây là…

7 câu Kinh Thánh về người lãnh đạo

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam – “Nhưng giữa các con thì không phải vậy. Trái lại, ai muốn làm lớn trong các con thì phải làm đầy tớ, còn ai muốn đứng đầu trong các con thì phải làm nô lệ cho mọi người. Vì Con Người đã đến không phải để được…

10 câu Kinh Thánh đem lại sự khích lệ

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam – Kinh Thánh có rất nhiều câu khích lệ mà việc đọc và nhớ được thật là một phước hạnh. Dưới đây là 10 câu Kinh Thánh yêu thích của tôi từ cả sách Cựu Ước và Tân Ước, đem lại sự khích lệ, hi vọng, an…